Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности - контакт телефон 2061-766

Ћурувија Јелена - начелница Одељења - самостални саветник
E-mail: curuvijaj@savskivenac.rs

Одсек за друштвене делатности

 • Рилак Невена - самостални саветник - шеф Одсека за друштвене делатности
 • Станковић Зоран - саветник - управно правни послови борачко-инвалидске заштите и друштвених делатности
 • Масоничић Бојана - саветник - послови за школство
 • Радовић Маша - самостални саветник - управно-правни и материјално-финансијски послови у области борачко-инвалидске заштите и послови координатора интерресорне комисије
 • Николић Снежана - саветник - повереник комесаријата за избеглице и миграције
 • Досковић Сања - млађи саветник - материјално-финансијски послови у области борачко-инвалидске заштите
 • Дијана Ковачевић - саветник - материјално-финансијске и стручно-административне послове у области борачко-инвалидске заштите

Одсек за културу

 • Родић Бранка - саветник - послови за културу
 • Танасковић Душан - саветник - послови за културу
 • Рикић Гордана - виши референт - административно-канцеларијски послови
 • Пантић Јулијана - саветник - админстративни послови за потребе особа са инвалидитетом
 • Зец Момир - млађи саветник за административне послове за културу

Надлежности одељења за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности врши следеће послове:

 • води поступак и доноси решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине;
 • врши послове исплате инвалидских принадлежности у складу са прописима Републике и Града;
 • стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
 • стручне послове у вези са статусом избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије;
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално - хуманитарним организацијама на свом подручју;
 • обавља послове у вези са сахрањивањем лица без сродника и лица корисника материјалног обезбеђења;
 • послове у вези са праћењем уписа деце у први разред основне или специјалне школе и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља у складу са Законом;
 • утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика/ученица за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом;
 • организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км, и ученика/ученица основне школе на удаљености већој од 4 км, од седишта школе
 • превоз смештај и исхрану деце и ученика/ученица са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз ученика/ученица на републичка и међународна такмичења;
 • прати и предлаже мере за подстицање развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју;
 • обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину, у циљу задовољавања потреба грађана/грађанки са свог подручја;
 • прати и предлаже мере за задовољавање потреба грађана/грађанки у области спорта на подручју Градске општине и предлаже нацрт програма развоја спорта;
 • учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација;
 • обавља стручне и административне послове у вези са суфинансирањем програма у области спорта;
 • послове у вези са документацијом потребном за конкурисање за ученичке и студентске кредите и стипендије;
 • координација рада Комисије за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку детету и ученику;
 • послове ажурирања Информатора о раду Управе Градске општине у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја;
 • стручне и административне послове за Фондацију „Мијодраг Станојевић“;
 • води евиденцију фондова, фондација и задужбина на територији Градске општине;
 • праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.