Одељење за скупштинске послове

Одељење за скупштинске послове
контакт телефон: 2061-774

Хаџић Дуња - начелница Одељења - самостални саветник
E-mail: hadzicd@savskivenac.rs

Кузмановић Предраг - саветник - скупштински послови

Одсек за послове информисања

 • Дукић Драгана - шеф Одсека - самостални саветник
 • Опсеница Тања – саветник за послове информисања
 • Рошул Јована  – саветник за послове информисање
 • Павић Весна - виши референт - технички секретар
 • Ћирић Светлана -- виши референт - послови информисања и административно-канцеларијски послови
 • Миразчиев Марија - млађи саветник за послове информисања
 • Хркаловић Милош – саветник за послове за Веће и Скупшину
 • Никодијевић Марија - млађи саветник - послови информисања
 • Ивановић Душан - саветник - послови за Веће и Скупшину
 • Калавер - Петровић Ана - саветник - скупштински послови
 • Петриновић-Ђоловић Јасна - саветник за послове за Веће и Скупшину

Надлежности одељења за скупштинске послове

Одељење за скупштинске послове врши следеће послове:

 • праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине; 
 • пријема странака које се непосредно обраћају председнику / председници и заменику / заменици председника / председници Скупштине Градске општине и члановима / чланицама Већа Градске општине; 
 • послове протокола председника / председнице и заменика / заменице председника / председнице Скупштине Градске општине и чланова / чланица Већа Градске општине; 
 • координације рада Градске општине у сарадњи са Градом, органима Града и Градским општинама; 
 • информисање јавности о раду Скупштине Градске општине, њених радних тела, савета и комисија и о функционисању Управе Градске општине; 
 • сарадње са средствима јавног информисања и старања о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана / грађанки на свом подручју; 
 • припреме нормативних акта која се односе на рад Скупштине и њених радних тела, 
 • давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
 • учествује у припреми седница и обради аката усвојених на седницама Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
 • евиденције о одржаним седницама, врши административне и стручне послове за одборничке групе,  радна тела, комисије и савете; 
 • регулисање статусних права одборника / одборница, изабраних, именованих и постављених лица;
 • врши стручно-административне послове за секретара / секретарку Скупштине и заменика / заменицу секретара Скупштине
 • врши стручно-административне послове и координацију послова везаних за припрему информација по захтевима заинтересованих лица а у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја;
 • давања правних мишљења Скупштини Градске општине и Већу Градске општине и врши обраду општих аката и материјала у вези са положајем Градске општине и других питања функционисања система локалне самоуправе; 
 • праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.