Одељење за грађевинске, комуналне и имовинско-правне послове

Одељење за грађевинске, комуналне и имовинско-правне послове, контакт телефон 2061-805

Петрић Александра - начелница Одељења - самостални саветник
E-mail: petrica@savskivenac.rs

 • Видовић Јелена - виши референт - административно-канцеларијски послови
 • Сивац Дино - саветник - комунални послови
 • Џудовић Милутин – саветник - технички послови из комуналне области
 • Ћирић Ивана - саветник - послови обједињене процедуре и управно-правни послови
 • Вујачић Тања - млађи саветник - грађевинско-технички послови у поступку обједињене процедуре
 • Димитријевић Милош - саветник - послови регистратора обједињене процедуре и управно-правни послови
 • Марић Александар - млађи саветник - технички послови
 • Илић Душан - саветник - административно - канцеларијски послови

Одсек за имовинско-правне послове

 • Мадић Нада - шеф Одсека за имовинско-правне послове - самостални саветник
 • Брадонић Дубравка - саветник - послови вођења збирки исправа
 • Будимировић Јасмина - млађи саветник – имовинско стамбени послови
 • Михаиловић Мирјана - млађи саветник - имовинско стамбени послови
 • Јовановић Предраг - саветник - стамбени послови
 • Стојиљковић Мирјана - виши референт - административно - канцеларијски послови

Надлежности одељења за грађевинске, комуналне и имовинско-правне послове

Одељење за грађевинске,комуналне и имовинско-правне послове врши следеће послове:

 • доноси решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 1500 m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
 • одлучује по захтевима за издавање одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола до 1500 m2  бруто развијене грађевинске површине;
 • издаје потврде о пријему техничке документације за почетак извођења радова;
 • издаје одобрења за употребу објеката до 1500 m2  бруто развијене грађевинске површине;
 • издаје изводe спецификацијa из техничке документације;
 • издаје потврде о усклађености изграђених темеља са главним пројектом;
 • издаје одобрења за постављање и коришћење балон хала спортске намене;
 • води електронску евиденцију о предметима који се обрађују у поступку обједињене процедуре;
 • одлучује по захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2 m2  и која се не налазе над јавном површином;
 • одлучује по захтевима за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине;
 • одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издаје одобрење за обављање трговине на тим местима у складу са законом којим се уређује трговина;
 • припрема и израђује програм за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по предходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
 • одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама у складу са прописом Града;
 • предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
 • учествује у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Градске општине Савски венац;
 • спроводи поступак по захтеву за експропријацију/административни пренос на свом подручју, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
 • спроводи поступак споразумног одређивања накнаде на основу правоснажних решења о експропријацији/административном преносу;
 • спроводи поступак по захтевима странака за поништај решења о експропријацији;
 • спроводи започете, а неокончане поступке по раније утврђеним надлежностима у поступцима изузимања, поступцима поништаја решења о изузимању као и поступке из области надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у станове и стамбени простор;
 • спроводи поступак за исељење лица усељеног без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде;
 • организује рад и води Регистар стамбених заједница за подручје Градске општине у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
 • води поступак увођења принудне управе у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора или власника посебног дела у складу са законом;
 • израђује анексе уговора о откупу и потврде о исплати откупне цене стана;
 • на основу овлашћења Градоначелника, у име и за рачун Града, спроводи поступак отуђења из јавне својине града грађевинског земљишта, ради изградње објеката до 1.500м2 бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине;
 • води збирке исправа за катастарске парцеле на територији Градске општине;
 • издаје потврде о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
 • прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља  и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа Градске општине.