20. сеп 2023.

Јавни позив за достављање посебних програма у области спорта на подручју Градске општине Савски венац за 2023. годину

Комисија за спорт и рекреацију предлаже Председнику Градске општине Савски венац да на основу члана 10. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац ("Службени лист града Београда, бр. 105/16 и 118/16),а у складу са чланом 137. Закона о спорту (" Службени гласник" РС  10/16 ), распише:

Јавни позив за достављање посебних програма у области спорта на подручју Градске општине Савски  венац за 2023. годину

Основне информације

Градска општина Савски венац ће финансирати посебне програме којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у складу са чланом 137. став 1. тачка 15 Закона о спорту ("Службени гласник" РС  10/16 ).

 

 1.  рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта

 

За област наведену под ред. бр. 1 висина обезбеђених финансијских средстава за посебне програме којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац  је планирана у Одлуци о буџету ГО Савски венац за 2023. годину,  у укупном износу од 400.000,00 динара.

Минималан износ за финансирање програма из горе наведених области је 10.000,00 динара, а максималан износ за финансирање  програма  је 400.000,00 динара.

 

Намена и висина средстава

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Савски венац за 2023. годину, обезбеђена су на: раздео 3, програм 1301-Развој спорта и омладине,програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција и 1301-002- Подршка предшколском и школском спорту , 810, економска класификација 481991,  у бруто износу од  400.000,00 динара.

 

Градска општина Савски венац ће финансирати програме који имају за циљ:

 

 1.  стварање могућности за афирмацију већег укључивања грађана у спортске активности, промоција здравог стила живота кроз организовање спортко рекреативних програма и радионица

 

Критеријуми које подносилац програма треба да испуни:

Право подношења посебног програма имају организације у области спорта која имају регистровано седиште на подручју Градске општине Савски венац или на подручју Града Београда као и Савез спортова Савски венац, сходно чл. 8 Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју  Градске општине Савски венац.

 

Услови које подносилац програма мора да испуни:

        1.   да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;

 1. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 2. да има седиште на подручју  општине Савски венац када конкурише за годишњи програм  или седиште на подручју града Београда када конкурише за посебне програме;
 3. да је директно одговоран за реализацију програма;
 4. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање једну годину;
 5. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме ;
 6. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, а које су у вези са предлогом програма и у складу са Законом;
 7. да располаже капацитетима за реализацију програма;
 8. да има отворен и активан динарски подрачун код Управе за трезор при Министарству финансија РС и да исти није у блокади.

 

Услови које програм мора да испуни:

1. да буде бесплатан за кориснике

 

Пријаве програма  неће бити разматране  уколико:

    1. је подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
    2. је подносилац програма у блокади пословног рачуна,у тренутку закључивања уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на рачун,  има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
    3. је подносилац програма у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу

 

Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:

-да доприноси остваривању потреба и интереса грађана  у области спорта на подручју општине,  утврђеног Законом;

- да је у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду и Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац;

   •  да је од  интереса за  општину ;
   • да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;
   •  да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код    посебних програма;
   • да се реализује за на подручју општине осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима,
   •  да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
   •  да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора;
   • да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма

 

Начин одобравања програма и доделе средстава

Поступак избора посебних спроводи се у складу са Одлуком о задовољавању потреба и интереса  грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац (Службени лист града Београда бр. 105/16 и 118/16), и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац бр.I- 03-06-7.666/16 од 13.12.2016.године.  (оба документа се налазе у прилогу).

Са носиоцем одобреног програма Градска општина Савски венац закључује уговор у складу са Законом о спорту уз предходно добијену сагласност Правобранилаштва општине. Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Конкурсна документација коју треба доставити

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 • пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је потписало лице овлашћено за заступање организације;

-  предлог програма поднет на утврђеном апликационом формулару (Образац 3 - Предлог посебног програма) читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.

-  копију решења о регистрацији;

- изјаву о партнерству уколико постоји таква врста сарадње (Изјава о партнерству треба   бити потписана и достављена уз апликациони формулар за све кључне партнере на програму);

- копију годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и потврду о његовом јавном објављивању;

-копију статута;

- одлуку о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма

- потврду о  отвореном наменском рачуну у Управи за трезор;

- изјаву да не постоје препреке из члана 118. ст. 4. и 5.  и чл. 133. ст. 5. Закона о спорту;

- одлуку надлежног органа носиоца програма о подношењу предлога програма;

- CV реализатора програма;

 

Образац предлога програма и документација утврђена je Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац бр. I-03-06-7.666/16 од 13.12.2016.године, и доставља се уз предлог програма који мора  да буде попуњен и достављен у два примерка, а образац предлога програма треба да буде достављен и у електронској форми.

 

 

 

Рок за подношење посебних програма је 8 дана од дана објављивања јавног позива, закључно са 27.09.2023. године.

 

Документација се предаје на писарници у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу: Градска општина Савски венац, Кнеза Милоша 69, Београд, Одељење за друштвене делатности.

Предлог програма за који је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати следеће податке:

 1. Назив - посебни програм којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју општине под редним бројем 1.

 

Додатне информације се могу добити путем телефона: 2061-824, или слањем електронске поште на suboticn@savskivenac.rs   

 

 

У Београду 19.09.2023.   године.