О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
02. Nov 2023.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

На основу чл. 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 20. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број 104/09 и 99/11), тач. 3, 8, 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21,  90/21 и 16/22), Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник“ РС, бр. 95/2023) и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштине градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр.95/2023), који ће се одржати 17. децембра 2023. године, Управа Градске општине Савски венац даје

 

ОБАВEШТEЊЕ

О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

Обавештавају се грађани Градске општине Савски венац да Управа Градске општине Савски венац излаже део бирачког списка за подручје ГО Савски венац на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

Увид у бирачки списак може се извршити непосредно сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова, у згради Градске општине Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, на I спрату, канцеларија број 18, позивом на бројеве телефона 011/2061-719 и 011/2061-720, на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ , као и на сајту Градске општине Савски венац www.savskivenac.rs у рубрици Увид у бирачки списак.

Потребно је да грађани донесу на увид личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као грађани.

Препоручује се да сви бирачи који до 17.12.2023. године, постају пунолетни, провере да ли су уписани у бирачки списак.

Упис бирача у бирачи списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се према месту пријављеног пребивалишта бирача до закључења бирачког списка, 01.12.2023. године у 24,00 часова, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује бирачки списак и утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту на којем се спроводи гласање.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана одржавања избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Грађани могу, најкасније до 25.11.2023. године у 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима, гласати према месту боравишта у земљи. Овај захтев се подноси Управи Градске општине Савски венац ако бирач има боравиште (изабрано место гласања) на њеној територији. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Број: 013-4/2023

У Београду, 02. новембар 2023. године

            

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

Маријја Сушић                                                                                                                                  

 

 

увид у бирачки списак.pdf