ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У УЛИЦИ ФЛОРЕ СЕНДС
20. апр 2017.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

          Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ Београд, Немањина 6, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија),  деоница Београд Центар – Стара Пазова, дужине 36 км., заведеног под бр. 353-02-00872/2017-16 од 05.04.2017.

          Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства  у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту  http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама: 

  • ГО Земун, Земун, Магистратски трг 1
  • Општини Стара Пазова, Светосавска 11
  • e управe Београда, 27. марта 43-45, соба 510а,
  • ГО Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69
  • ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина

           Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

            Дана 10.05.2017. у 10h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама  ГО Земун, Магистратски трг 1.

детаљно ::..