31. авг 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Председник Градске општине Савски венац на основу  чл. 37. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16, 78/19 и 122/20), Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2023. годину („Сл.лист града Београда 116/22), а у складу са Уредбом Владе Републике Србије о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС", број 16/18), чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон), расписује следећи:

ЈАВНИ ПОЗИВ
        за подношење предлога програма

за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Савски венац, у складу са Законом о безбедности саобраћаја и Програмом Комисије за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Савски венац за 2023. годину.

Градска општина Савски венац упућује јавни позив удружењима грађана за реализацију Програма за унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Савски венац Комисије за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Савски венац.

Основне информације    

Градска општина Савски венац је дана 24.јула 2023. године закључила уговор о додели средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Савски венац са Градском управом Града Београда - Секретаријатом за саобраћај, у износу од 5.000.000,00 динара ( петмилионадинара) са ПДВ ом.

У обзир ће се узети програми који доприносе реализацији следећих циљева из области безбедности саобраћаја и то за:

Област I – Подршка имплементацији најбољих програма НВО из области безбедности саобраћаја са посебним освртом на унапређење саобраћајног васпитања и образовања деце предшколског и школског узраста на територији Грaдске општине Савски венац.

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку програма удружења из наведене области  је 4.600.000,00 динара.

Максималан износ за финансирање или суфинансирање програма удружења из наведене области  је 4.600.000,00 динара.

Крајњи рок за реализацију програма је 20. октобар 2023. године.

Подносилац предлога програма може бити удружење регистровано у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији града Београда у складу са Законом о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)које сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварује циљеве у области саобраћаја, док партнери у реализацији  пројекта могу бити правна лица.

Подносиоци пријаве достављају следећу неопходну документацију:

-    пријавни формулар у електронској и штампаној форми- потписан и оверен печатом удружења са предлогом буџета програма који је саставни део пријавног формулара;
-    копију Статута удружења;
-    копију Решења о упису удружења у Агенцију за привредне регистре;
-    потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на програму (уколико постоје);
-    позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке);
-    копију завршног рачуна - финансијског извештаја за 2022. годину из Агенције за привредне регистре;
-    изјаву подносиоца пријаве или извод из банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади.

Подносилац предлога програма може поднети највише једну пријаву.

Комисија за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Савски венац ће прегледати пристигле предлоге програма и извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу као и вредновање истих, у складу са условима и критеријумима конкурса. 

Комисија ће Листу рангирања пријављених програма утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Упутство за подношење пријава и пријавни формулар су доступни и могу се преузети са интернет-презентације Градске општине Савски венац:

Додатне информације на број телефона: 011-2061-824; или путем е-мејла: suboticn@savskivenac.rs

Правилно попуњен, оверен и потписан Пријавни формулар и неопходна документација се достављају у запечаћеној коверти препорученом поштом, куриром, или лично на адресу општине и то: Градска општина Савски венац, Комисија за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Савски венац, улица Кнеза Милоша 69, Савски венац. Коверат мора да садржи назнаку:    

На предњој страни:
Градска општина Савски венац,
Комисија за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша 69,11000 Београд.
са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ

На коверти обавезно навести  област за коју се подноси пријава.

На задњој страни:
Назив и адреса подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи пријавни формулар у два примерка (1 оригинал и 1 фотокопија) са пратећом документацијом а пријавни формулар треба да буде достављен и у електронској форми (СD).

Рок за подношење пријава је  15 дана од дана објављивања јавног позива.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.